Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od dnia 1 września 2020 roku na terenie SP w Kisielnicy

Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym pracownikom i uczniom przy wejściu do szkoły.
 2. W przypadku gdy temperatura przekracza 37°C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
 3. W przypadku ucznia z podwyższoną temperaturą należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 4. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich na terenie szkoły.
 5. Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna zdezynfekować ręce.
 6. Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów i pracowników szkoły.
 7. Dla osób z zewnątrz prowadzi się rejestr, w którym odnotowuje się dane osoby (imię, nazwisko, nr. telefonu) oraz poddaje się ją pomiarowi temperatury.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie)
 9. Jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego jest niemożliwe, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.
 10. Osobom z tzw. grupy ryzyka, np. chorym na cukrzycę lub z niewydolnością naczyniowo-sercową zaleca się noszenie maseczek ochronnych.
 11. Podczas lekcji uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Jednakże zaleca się ich noszenie zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
 12. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 13. Wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń.
 14. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
 15. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 16. Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 19. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w odstępach czasowych odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 20. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 3 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 21. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę.
 22. W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
 23. natychmiast odizolować go od reszty osób,
 24. zmierzyć mu temperaturę,
 25. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia,
 26. w przypadku chorego ucznia zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły.
 27. Zaleca się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 28. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
 29. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
 30. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 31. Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf