PROCEDURY związane z funkcjonowaniem w czasie epidemii Szkoły Podstawowej w Kisielnicy

PROCEDURY związane z funkcjonowaniem w czasie epidemii Szkoły Podstawowej w Kisielnicy

obowiązujące po 17 stycznia 2021r w klasach I-III

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce:

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Uczniowie dojeżdżający do szkoły gimbusem powinny mieć zakryte usta
i nos.

Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o konieczności dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania zpłynu do dezynfekcji rąk, chyba że posiadają rękawiczki.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły – szatni, zachowując zasady:

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

W szkole zapewniony jest sposób szybkiej, skutecznej komunikacji zopiekunami ucznia – telefoniczny lub za pomocą sms., kontakt przez e-dziennik, e-mail.

W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, zostanie on odizolowany wodrębnym pomieszczeniu, zaś rodzice będą niezwłocznie powiadomieni okonieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Rodzice są zobowiązani do odebrania telefonu lub niezwłocznego oddzwonienia do szkoły.

Uczniowie poszczególnych klas I-III po wejściudo szkoły i pozostawieniu odzieży mają mierzoną temperaturą i dezynfekują ręce.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Uczniowie klas I- III przebywają podczas przerw pod opieką nauczycieli w sali lekcyjnej lub na korytarzu.

W szkole obowiązuje częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania nosa, oczu i ust.

Podczas przerw w miejscach wspólnych uczniowie mają obowiązek noszenia maseczki.

W przypadku sprzyjającej pogody uczniowie wychodzą na spacer poza szkołę.

Sale lekcyjne będą dezynfekowane zgodnie z przygotowanym harmonogramem dezynfekcji sal.

Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki. Niedozwolone jest wymienianie się między sobą przyborami oraz podręcznikami.

Sale będą wietrzone po każdej godzinie lekcyjnej, podczas przerw, w razie potrzeby również w czasie zajęć.

Uczniowie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, będą wychodzili poza budynek szkoły.

Podczas realizacji zajęć, zwłaszcza wychowania fizycznego i sportowych, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Zajęcia pozalekcyjne są ujęte w planie lekcyjnym i harmonogramie dezynfekcji sal.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zostały opracowane i umieszczone w odrębnym dokumencie – „Procedury korzystania z biblioteki szkolnej”.

Wszyscy pracownicy szkoły w pomieszczeniach wspólnego pobytu są zobowiązani do zakrywania ust i nosa (maseczki ochronne, przyłbice).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są dezynfekować dłonie lub zakładaćkawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.

Rodzice lub opiekunowie zostawiają dziecko w wyznaczonej strefie i nie wchodzą na teren szkoły.

Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, myszek i włączników.

Podczas przeprowadzania dezynfekcji, są ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarno– higienicznych są umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

Dbanie o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu są prowadzone na bieżąco.

Gastronomia

Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w klasie lekcyjnej uczniów, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi w czasie epidemii.

Wiesława Masłowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kisielnicy