Misja i wizja szkoły

MISJA

Misją szkoły jest edukacja i pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka na dobrego człowieka.

Edukacja w Szkole Podstawowej w Kisielnicy wspomaga rozwój dziecka jako osoby i wprowadza je w życie społeczne, motywując do dalszej nauki.

Sposób przekazywania wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów szkoła dostosowuje do aktywności uczniów, stwarzając przyjazną atmosferę.

Pracujemy jako zespół. Celem naszych działań jest służenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, a wskaźnikiem sukcesu –  ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych wspierających uczenie i wychowanie.

Działamy po to, aby:

·       Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie

·       Ich rodzice darzyli nas zaufaniem

·       Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonanej pracy

·       Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku lokalnym.

WIZJA

Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój dziecka.

Szkoła rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. Dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki oraz uczy obiektywnej oceny własnych poczynań.

Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole, rozwija umiejętność pracy w zespole oraz wpaja zasady tolerancji.

Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.

Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje między innymi szacunek dla dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, miejscowości oraz postawy patriotyczne.

Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli.

Twórcza kadra pedagogiczna, stale dokształcająca i doskonaląca się, kompetentna i dobrze  przygotowana, właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej aktywności dzieci.

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KISIELNICY            

Celem naszej szkoły jest wychować absolwenta, który jest:

aktywny – posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

– ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

– wykazuje się samodzielnością,

ciekawy świata – stara się poszerzyć swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,

– lubi i chce się uczyć,

– wrażliwy na piękno przyrody

odpowiedzialny – umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,

– umie rozwiązywać problemy,

– cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,

– zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

– umie dokonać samooceny

otwarty – łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

– umie współdziałać w grupie,

– prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

– jest dobrym organizatorem

optymista – jest pogodny

– pozytywnie patrzy na świat,

– wierzy w siebie,

– umie odróżniać dobro od zła

prawy – cechuje go uczciwość i prawdomówność,

– zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje,

– zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,

– jest wrażliwy na potrzeby innych

krytyczny – selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu
świadomy praw swoich i innych – zna swoją wartość,

– zna i respektuje prawa innych