Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

    Łomża, 27.08.2021 r.

   BŻ.9022.185.2021

 Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łomży w związku
ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, a tym samym wznowieniem prac kuchni i stołówek funkcjonujących w jednostkach systemu oświaty przesyła najnowsze wytyczne mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie    COVID-19.

Wprawdzie, zgodnie ze stanowiskiem naukowym EFSA „żywność nie jest nośnikiem zakażenia”, niemniej przygotowanie, dystrybucja i spożywanie posiłków winny odbywać się
z zachowaniem
wszelkich przepisów prawa żywnościowego oraz obostrzeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania epidemii.

Najnowsze wytyczne w tym zakresie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny, zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej po adresem:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące
od 1 września 2021 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zostały one wypracowane przez Ministra Edukacji Narodowej, wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym i będą obowiązywać od 1 września 2021 r.

Poniżej przekazuję treść wskazań odnoszących się do organizacji żywienia w szkole:

 • personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej),
 • przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m,
  a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne),
 • osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą
  z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu
  (min. 60%),
 • korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami
  w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać 8 się w tych samych grupach
  i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc
  od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie,
 • w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku,
 • dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane,
 • nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw,
 • wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce,
 • od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać
  o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców,
 • należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania
  i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki,
 • jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone
  w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy
  i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane
  w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej,
 • szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
 • jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną  sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wodyzrodelka–udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty.

 

Przekazując powyższe PPIS w Łomży, przypomina, iż sytuacja epidemiologiczna może ulec zmianie, dlatego na bieżąco winien być prowadzony monitoring stron internetowych
na rządowym portalu GOV.PL  oraz obowiązujących przepisów prawnych.