Oferta ubezpieczenia


Opis zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Zakres Ubezpieczenia całodobowy na całym świecie, przez cały okrągły rok (łącznie z feriami i wakacjami).

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie
  placówki oświatowej
  – dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
  określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
 • nieszczęśliwy wypadek wydarzył się na terenie placówki oświatowej, której Ubezpieczony jest podopiecznym lub pracownikiem, podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • śmierć nastąpiła w ciągu sześciu miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz
 • zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowe
 1. Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) – świadczenie w wys. 100% sumy Ubezpieczenia, pod warunkiem,
  że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i śmierć nastąpiła w ciągu 2 lata od wypadku.
 2. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– świadczenie
  w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie Ubezpieczenia. W przypadku ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu w wys. 100% np. utrata wzroku w obu oczach 100%, następuje wypłata w wys. przyjętej SU.
 3. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW(np. 1% uszczerbku)– ubezpieczony otrzymuje świadczenie w wysokości takiego procentu sumy Ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu
 1. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu
  lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku
  nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej
  – zwrot udokumentowanych
  kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – do wysokości 30%
  sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
 • są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia
  lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz
 • zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym
  niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;

Zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych
lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na
terenie placówki oświatowej – do wysokości 200 zł, pod warunkiem że nieszczęśliwy
wypadek, w wyniku którego doszło do uszkodzenia okularów korekcyjnych lub aparatu
słuchowego miał miejsce na terenie placówki oświatowej

 1. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – zwrot udokumentowanych kosztów do wys. 30% SU określonej w umowie Ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
 • ubezpieczonemu na podstawie decyzji ZUS przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
  w którym orzeczono o celowości  przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,
 • zostały poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku.
 1. Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie – jednorazowe świadczenie w wysokości:
 • 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pogryzienia,
 • 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku pokąsania,
  ukąszenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku
  pokąsania, ukąszenia
 1. Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wys. 30% sumy Ubezpieczenia pod warunkiem, że sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wys. 10% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem, że wypadek wydarzył się w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i śmierć nastąpiła w ciągu
  12 miesięcy od daty wypadku.

Odpowiedzialność Inter Risk ograniczona jest do dwóch zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

 1. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem iż padaczka została zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NNW – jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu, przysługuje jednorazowe świadczenie
  w wys. stanowiącej 1% SU.
 3. Zatrucie pokarmowe, lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem –
  świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami ,bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem
 4. Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy,
  toksoplazmozy, wścieklizny)
  – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% sumy ubezpieczenia
  określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż bąblowica, toksoplazmoza lub
  wścieklizna zostały rozpoznane w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Opcje dodatkowe: 

D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – świadczenie w wys. 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie dla opcji dodatkowej D1, pod warunkiem iż:

 • wypadek komunikacyjny wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz
 • śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy Ubezpieczenia określonej dla opcji dodatkowej D2 uzależnione od stopnia oparzenia: II stopień 10% sumy Ubezpieczenia, III stopień 30%, IV stopień 50%.

D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem pobytu ubezpieczonego w szpitalu trwającego minimum 3 dni.
W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu
w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje
od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu. Gdy
wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło
w okresie ubezpieczenia

D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby–świadczenie w wysokości 1%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5,
za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu,
w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą
samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100
dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia
pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że
przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia

D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wys. 100% sumy Ubezpieczenia określonej dla opcji D10,w ramach limitu na zwrot kosztów leczenia zastosowanie ma podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji, który wynosi 1 500 zł. Zwrot kosztów
leczenia następuje pod warunkiem, że koszty leczenia:

 • powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania
  ochrony ubezpieczeniowej oraz
 • zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12
  miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

 

D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy Ubezpieczenia określonej dla opcji D13, ale nie więcej niż 300 zł za jeden ząb, pod warunkiem, że:

 • powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
  trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, z zastrzeżeniem, że w związku z utratą lub uszkodzeniem
  zęba w następstwie nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego został orzeczony uszczerbek na zdrowiu,
 • zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej
  Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.

D18 – koszty leków–jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na leki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do kwoty 500 zł. Zwrot kosztów następuje wyłącznie jeżeli:

 • nieszczęśliwy wypadek skutkował co najmniej czterodniowym pobytem w szpitalu,
 • leki zostały przepisane przez lekarza prowadzącego leczenie szpitalne,
 • nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

D19 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego – jednorazowy zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D19 w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku. Zwrot kosztów pogrzebu następuje pod warunkiem, iż:

 • śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył
  się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz
 • zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12
  miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy–jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł
w przypadku ukąszenia Ubezpieczonego przez kleszcza i rozpoznania u Ubezpieczonego boreliozy. Ukąszenie Ubezpieczonego przez kleszcza oraz rozpoznanie u Ubezpieczonego boreliozy muszą nastąpić w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Ponadto Inter Risk pokryje udokumentowane koszty:

 • wizyty u lekarza w celu usunięcia wkłutego kleszcza do wysokości 150 zł,
 • badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia
  boreliozą, zaleconych przez lekarza po ukąszeniu przez kleszcza do wysokości 150 zł,
 • antybiotykoterapii zaleconej przez lekarza (tj. antybiotyku zakupionego z recepty
  otrzymanej od lekarza), której celem jest leczenie boreliozy spowodowanej ukąszeniem
  przez kleszcza do wysokości 200 zł,

o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
6 miesięcy od dnia ukąszenia przez kleszcza oraz nie zostały sfinansowane ze środków publicznych

D24 – opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – w przypadku pobytu w szpitalu, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub Poważnej Choroby Ubezpieczonego, który nie ukończył 14 roku życia – świadczenie dzienne w wysokości 1%sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D 24, płatne za każdy dzień opieki rodzica Ubezpieczonego lub opiekuna prawnego nad Ubezpieczonym o ile pobyt w szpitalu trwa co najmniej 3 dni. Świadczenie przysługuje maksymalnie za 15 dni opieki nad Ubezpieczonym w trakcie pobytu w szpitalu. Świadczenie wypłacane jest pod warunkiem, że pobyt w szpitalu był następstwem wypadku komunikacyjnego, który wydarzył
się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub Poważnej Choroby, która została rozpoznana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

Zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu
Inter Risk TU S.A. ViennaInsurance Group z dnia 3 marca 2020

SP Kisielnica
owu edu plus 2020 od 01.06.2020