Konkurs Fotograficzny “Las – moja miłość 2021”

 

REGULAMIN  X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Las – moja miłość” – Białowieża 2021

 

  1. Przepisy ogólne 

1.1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów  „Las – moja miłość” Białowieża 2021, jest Technikum Leśne w Białowieży oraz  Nadlesnictwo Płaska. 

Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Rajgród i Biebrzański Park Narodowy. 1.2. Celem konkursu jest: 

– rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, 

– kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody, 

ukazywanie roli lasu w tworzeniu kultury narodowej 

– promowanie wypoczynku na łonie natury, 

– sławianie piękna i bogactwa przyrody, a szczegolnie Puszczy Białowieskiej. 1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

2.Przepisy dotyczące prac 

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

2.2. Prace powinny być związane tematycznie ze światem przyrody. 

2.3. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 15, 16-20 lat, powyżej 20 lat  i dwóch podkategoriach tematycznych w każdej z kategorii wiekowych: 

 – przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe  

 – leśne szczegóły.  

2.4. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac (jeżeli prace są z obu podkategorii – to łącznie do  5 prac). 

2.5. Fotografie powinny być w formacie JPG i wymiarze dłuższego boku co najmniej 3000  pikseli. 

2.6. Fotografie powinny być przysłane na adresy e-mail organizatorów znajdujące się na końcu  regulaminu i zawierać w opisie następujące informacje: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko  autora, kategorię wiekową (do lat 15, 16-20 lat lub powyżej 20 lat), miejsce wykonania, oraz podkategorię tematyczną (przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe lub leśne szczegóły),  a w przypadku uczniów – nazwę szkoły. 

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej  jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających  wyżej wymienionych wymogów. 

2.8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak  również z niego wyłączonych. 

3. Terminarz 

3.1. Termin nadsyłania prac mija 15 maja 2021 roku. 

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie. 3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.tl.bialowieza.pl w czerwcu 2021  roku. 

3.6. Organizator nie planuje uroczystej gali konkursu, jednak nie wyklucza takiej możliwości w  przypadku poprawy warunków epidemiologiczno-sanitarnych.

4. Nagrody 

4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach 

wiekowych i tematycznych oraz nagrody specjalne. 

4.2. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie wykonane w Puszczy  Białowieskiej oraz za najlepsze zdjęcie wykonane przez ucznia szkoły leśnej. 4.3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz prawo do przyznania  indywidualnych nagród od poszczególnych jurorów. 

5. Wykorzystanie prac 

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych  imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkoły www.tl.bialowieza.pl 

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach,  materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw  autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje  materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych  osób). 

Kontakt do organizatorów:

1. Adam Masajło adam.masajlo@tl.bialowieza.pl

2. Anna Kulbacka anna.kulbacka@tl.bialowieza.pl, tel. 604 446 125

Film promocyjny

W załczeniu regulamin konkursu oraz plakat konkursowy.