Informacje dotyczące budynku szkoły

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Kisielnicy:

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne jest jedno wejście:

 • od strony parkingu (główne) – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie , 
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
 • Brak wind. 
 • Brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych
 •  Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada  pochylni dla wózków.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
 • Na parkingu nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
 • W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej w Kisielnicy. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.                                                                                             Wstęp                                                                                                                       Szkoła Podstawowa w Kisielnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Kisielnicy: 

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej:  (uzupełnić)
Data ostatniej istotnej aktualizacji: (uzupełnić)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


 1. Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.
  2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
  3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

 

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2016-05-10
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową w Kisielnicy.

Skróty klawiaturowe                                                                                                        Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe                                                                             W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej spkisielnica@gmail.com. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: (086) 219 18 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
koordynator: 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa w Kisielnicy powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa w Kisielnicy zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa w Kisielnicy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/