Akcja informacyjno – edukacyjna # zostańwdomu z Dobromisiem

 

REGULAMIN 

akcji informacyjno – edukacyjnej 

#zostańwdomu z Dobromisiem 

 1. WSTĘP 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i koniecznością przebywania w domu, mając na względzie potrzebę ciągłego utrwalania zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku organizuje akcję pt. #zostańwdomu z Dobromisiem. Partnerami akcji są Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku. 

 1. CEL AKCJI 

– utrwalanie zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci – popularyzowanie bezpiecznych i konstruktywnych sposoby spędzania wolnego czasu w domu, – promowanie odpowiedzialnych postaw w obliczu zagrożenia, – pośrednie angażowanie w działania starszego rodzeństwa/opiekunów prawnych 

III. FORMA PROWADZENIA AKCJI 

Od 27 kwietnia 2020 roku w każdy poniedziałek na stronie internetowej podlaskiej Policji www.podlaska.policja.gov.pl zostanie zamieszczona bajka edukacyjna w formie multimedialnego filmu pod banerem akcji pt. #zostańwdomu z Dobromisiem. Tematyka bajki obejmuje zagrożenia wynikające z nieostrożnego bądź niewłaściwego zachowania w domu, w lesie, nad wodą czy w kontakcie z nieznajomym. 

 1. ADRESACI: 

Bezpośrednio: dzieci w wieku od 5 do 9 lat. 

Pośrednio: starsze rodzeństwo, rodzice/opiekunowie prawni. 

 1. ZASADY PROWADZENIA AKCJI 
 2. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wykonanie pracy plastycznej, plakatu, gry planszowej, komiksu, kolażu itp., sfotografowanie jej a następnie przesłanie zdjęcia do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 
 3. Praca powinna: 

– dotyczyć prawidłowego zachowania się w odniesieniu do zamieszczonej bajki edukacyjnej – wykonana być dowolną techniką samodzielnie bądź przy udziale rodzeństwa, rodzica/opiekuna 

prawnego – być kreatywna i oryginalna 

 1. Fotografie prac należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail profilaktyka.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl., Fotografia może obejmować wizerunek dziecka, które wykonało pracę bądź przestawiać wyłącznie wykonaną pracę. 

Wraz z pracą należy dołączyć 

– informację dotyczącą danych dziecka (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, do której 

uczęszcza oraz telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica) 

wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych 

i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika akcji (załącznik nr 1). 

Nadleśnictwo Dojlidy 

 1. Termin nadsyłania fotografii wykonanej pracy upływa zgodnie z poniższym harmonogramem: 

data zamieszczenia bajki: czas na nadsyłanie prac: 27 kwietnia 2020 roku 4 maja 2020 roku 11 maja 2020 roku 18 maja 2020 roku 25 maja 2020 roku 1 czerwca 2020 roku 8 czerwca 2020 roku 15 czerwca 2020 roku 

1 maja 2020 roku 8 maja 2020 roku 15 maja 2020 roku 22 maja 2020 roku 29 maja 2020 roku 5 czerwca 2020 roku 12 czerwca 2020 roku 19 czerwca 2020 roku 

 1. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów prace nie będą poddawane ocenie przez Komisję. 
 2. PRAWA AUTORSKIE: 1. Uczestnik akcji zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora. 2. Uczestnik akcji ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób 

trzecich w zgłoszonej przez siebie odpowiedzi na zagadkę. 3. Przesłanie do akcji odpowiedzi na określoną zagadkę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 

publikację. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przygotowanych przez 

uczestników odpowiedzi na zagadkę. 5. Osoby uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia akcji oraz ogłoszenia jej wyników. 6. Przesłanie odpowiedzi na zagadkę oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym 

regulaminem. 

VII. ZAKOŃCZENIE AKCJI: 

 1. Nadesłane fotografie prac zostaną ocenione przez Komisję w zakresie zgodności formalnej i merytorycznej, pod kątem zgodności z tematyką przedstawioną w bajce edukacyjnej. Uwzględniona zostanie samodzielność, kreatywności oraz oryginalności wykonanej pracy. Oceny prac dokona Komisja, w skład której wchodzą pracownicy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz przedstawiciele Partnerów akcji. 
 2. Spośród fotografii wykonanych prac zostanie wyłoniony zostanie laureat, który otrzyma upominki. 

Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie podlaskiej Policji. 

Koordynatorem akcji pt. #Zostańwdomu z Dobromsiem jest Agnieszka Kopacewicz oraz sierż. szt. Katarzyna Kulesz z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 

Nadleśnictwo Dojlidy